Usaqlar ucun ingilis dili

Usaqlar ucun ingilis dili english for kids dili kurslari

ADVENTURER (6-9 YAŞLI UŞAQLAR ÜÇÜN İNGİLİS DİLİ) KURSUNUN ÜSTÜNLÜKLƏRİ
MƏŞĞƏLƏLƏR NECƏ KEÇİR?

6 yaş və daha yuxarı yaşda uşaqlar üçün ingilis dilinin tədrisi məktəbdə keçirilən adi dərslərdən fərqlənir. Burada sərbəst mühit yaradılır, çünki uşaqlarda marağı formalaşdırmaqla yanaşı, onu saxlamaq da vacibdir. 7 yaşlı uşaqlar üçün ingilis dili onlar üçün maraqlı fəaliyyət növləri istifadə edildikdə və onların bütün diqqəti dilin mənimsənilməsinə cəlb edildikdə maraqlı olur. 6 yaş və daha yuxarı məktəb yaşlı uşaqlar üçün ingilis dili gələcəkdə biliklərin təkminləşdirilməsi üçün qurulan bünövrədir. 3-cü sinifdə uşağınız artıq xarici dildə danışa biləcək.

DİL MÜHİTİNƏ QƏRQ OLMAQ – DİLİN MƏNİMSƏNİLMƏSİ ÜÇÜN ƏN EFFEKTİV ÜSUL

7 yaşlı, həmçinin 8 yaşlı uşaqlar üçün kurs proqramı elə qurulub ki, şagirdlər məşğələlərdə tamamilə dil mühitinə qərq olur. Uşaqlar öz aralarında və müəllimlə yalnız ingilis dilində ünsiyyət qurur. Bu təbii ingilis dilini mənimsəməyə və nitq səlisliyi və axıcılığını inkişaf etdirməyə, həmçinin düzgün tələffüzü formalaşdırmağa imkan verir.

2-ci sinifdə oxuyan uşaqlar üçün ingilis dili, digər ibtidai siniflərdə olduğu kimi dil mühitinə qərq olmağı nəzərdə tutur. 2-ci sinifdə ünsiyyət (uşaqlar və müəllimlər arasında) yalnız ingilis dilində qurulur.

9 yaşlı uşaqlar üçün bu üsulla mənimsənilən ingilis dili təbii, eyni zamanda düzgün tələffüzü, səlis və axıcı nitqi formalaşdırmağa imkan verir. 3-cü sinifdə oxuyan uşaqlar üçün ingilis dilinin öyrənilməsi gələcəkdə dilin mənimsənilməsi və təkmilləşdirilməsi üçün yaxşı baza yaradır.

NİYƏ MƏHZ BRİTİSH EDUCATİONAL CENTRE?

British Educational Centre  MƏKTƏBİNDƏ 6-9 YAŞLI UŞAQLAR ÜÇÜN İNGİLİS DİLİ KURSLARI – UŞAĞIN GÖZƏL GƏLƏCƏYİ ÜÇÜN ƏLA BAZADIR!

1.DAİMA FƏAL LEKSİKA

Məktəbdə tədris metodikası yeni leksikanı effektiv şəkildə öyrənməyə və əvvəl öyrənilən leksikanı fəal saxlamağa imkan verir. Qrammatika dil daşıyıcıları ilə daimi ünsiyyət vasitəsilə öyrənilir və dil mühiti hesabına inkişaf etdirilir.

2. CANLI DİL MÜHİTİ

Canlı dil mühitinin yaradılması vasitəsilə ahəngdar tələffüzün formalaşdırılması və nitq səlisliyinin inkişafı.

3. LEKSİK YANAŞMA –

Bu yanaşmanın əsasını söz birləşmələri, fraza və ifadələrin kontekstdə öyrənilməsi və onların fəal şəkildə istifadə olunması təşkil edir. Bunu ana dilinin öyrənilməsi ilə müqayisə etmək olar, yəni bu proses təbii və rahat şəkildə keçir.

4. DİL MÜHİTİNƏ QƏRQ OLMA –

Daşıyıcının real mühitinə qərq olma sayəsində tələbə dil baryerini aşaraq ingilis dilində düzgün, səlis danışmağı öyrənir.

Usaqlar ucun ingilis dili Usaqlar ucun ingilis dili Usaqlar ucun ingilis dili

UŞAQLARINIZ EXPLORER KURSUNU KƏŞF ETSİN! 
İNGİLİS DİLİ TƏDRİSİNİ NECƏ EFFEKTİV VƏ MARAQLI ETMƏK OLAR?

İngilis dilinin öyrənilməsi son vaxtlar daha da populyarlaşıb, valideyinlər uşaqlarının bu dili mümkün qədər tez öyrənməyə başlamasını istəyir. Uşaqlar üçün ingilis dili kurslarının əsasını baza biliklərinin əldə olunması ilə yanaşı, bu prosesi onlar üçün maraqlı etmək imkanı təşkil edən xüsusi metodikadır.

Təcrübəli müəllimlərin dediyi kimi, yalnız uşağın ingilis dilini öyrənməyə marağı təmin olunduğu və diqqəti buna cəlb olunduğu halda bu proses həqiqətən effektiv olacaq. İstənilən dili tədris edən kurslar mexaniki öyrənmə prosesinə çevrilmədikcə faydalı olmayacaq. Uşaqların diqqətini saxlamaq olduqca çətindir, lakin məktəblilər üçün BRITISH EDUCATIONAL CENTRE-də ingilis dilinin tədrisi metodikası müxtəlif oyunlar, mahnılar və s. ilə qurulub. Buna görə də bu kurslar təbii şəkildə keçir.

BRITISH EDUCATIONAL CENTRE-də “10-12 YAŞLI UŞAQLAR ÜÇÜN İNGİLİS DİLİ” İXTİSASLAŞDIRILMIŞ KURSUNUN ÜSTÜNLÜKLƏRİ

İngilis dili məktəbimizdə azyaşlı məktəblilər üçün ingilis dili uşaqlarınızı karyera imkanları, maraqlı həllər və möhkəm beynəlxalq əlaqələr dünyasına aparan bələdçidir. Müasir təhsil sistemi məlumat xarakterli və praktik materiallarla zəngindir.
Uşaqlarınız üçün Bakıda effektiv ingilis dili kursu axtarışındasınızsa, dil məktəbimizin təkliflərini nəzərdən keçirin. 10 yaşdan etibarən uşaqlar üçün ingilis dili uşağınızın uğurlu karyera, ünsiyyət dairəsini genişləndirərək yeni əlaqələr qurulması yolunda ilk addımlarıdır.
10 yaşlı uşaqlar üçün ingilis dilini öyrənməyin faydaları nədir?
İlk öncə, onlar geniş şəkildə bilik və bacarıqlara yiyələnəcək. Bunun sayəsində dilin gələcəkdə öyrənilməsi prosesi daha asan və keyfiyyətli olacaq.
12 yaşlı uşaqlar üçün ingilis dili motivasiya və dilə marağın itməməsi, həmçinin gələcəkdə imtahanlardan problemsiz keçmək imkanıdır.

Biz uşaq yaş qruplarının maraqları, lazımi danışıq bacarıqlarının inkişafı, onların təcrübədə istifadəsinə əsaslanan ingilis dili tədrisi təklif edirik. Uşaqlara ingilis dili tədrisi bu gün gələcəkdə uğurlu karyera inkişafı və şəxsi inkişaf yolunda vacib pillədir.

Usaqlar ucun ingilis dili english for kids dili kurslari

ÖVLADINIZIN İNGİLİS DİLİNDƏ SƏRBƏST DANIŞMASINI İSTƏYİRSİNİZ?
DƏRSLƏR NECƏ KEÇİR?

BRITISH EDUCATIONAL CENTRE məktəbində yeniyetmələr üçün dərslər məktəb dərslərinə heç də bənzəməyən aktiv tədbirlərdir. Yeniyetmələr üçün ingilis dili kursları üzrə əsas material olaraq Cambridge University Press-dən seçilmiş dərsliklərdən istifadə olunur, müəllim hər dərsdə bunlara böyük həcmdə əlavə materiallar əlavə edir. Yeniyetmələr üçün ingilis dili üzrə hər bir dərs tematikdir.

BU, UŞAĞIN İNGİLİS DİLİNDƏ DANIŞIĞA YİYƏLƏNMƏSİNƏ NECƏ YARDIM EDƏCƏK?

Yeniyetmələr üçün ingilis dili kursu birinci növbədə uşağın danışıq vərdişlərinin inkişafına yönəlmişdir. İngilis dili dərsləri çox vaxt fəal keçirilmir, lakin British Educational Centre-da yeniyetmələrin tədrisi dil daşıyıcısı ilə daimi ünsiyyət, canlı və maraqlı mövzularda müzakirələrdən ibarətdir…

MÜVƏFFƏQİYYƏTİN 3 SƏBƏBİ

1. UNİKAL DƏRS FORMATI

Biz məktəblilərə ingilis dilinin tədrisi zamanı elə dərs formatı seçməyə çalışırıq ki, özündə həm maraq klubunu ehtiva etsin və həm özünü burada rahat hiss etsin, həm də fənlər üzrə perspektiv qismində gələcək tədris üçün səmərəli zəmin yaratsın.

2. İMTAHAN VƏRDİŞLƏRİNİN İNKİŞAFI

İngilis dilinin peşəkar tədris aspektlərinə böyük diqqət ayrılır. Tələbələrimiz çox vaxt beynəlxalq nümunə sertifikatları – IELTS, TOEFL, CAE, ILEC, ICFE və s. üzrə imtahan verirlər.

3. DİLƏ QƏTİYYƏTLİ VƏ SƏRBƏST YİYƏLƏNMƏ

Dərslərdə tətbiq edilən metod qısa müddətdə bu dildə əminliklə ünsiyyət qurmağa imkan verir; burada ifadələr, söz birləşmələri, qrammatik quruluşlar kontekst daxilində öyrənilir.

Usaqlar ucun ingilis dili english for kids dili kurslari

Paylaşın...